Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

Dương Quốc Quân. 
Vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay. 
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán, số 6/2017. tr. 10-12,29.