Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Định nghĩa văn hóa và các đặc trưng, chức năng của văn hóa

1.1. Định nghĩa Văn hoá

- Văn hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn,trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.

1.2. Các đặc trưng và chức năng của Văn hoá
1.2.1. Tính hệ thống
1.2.2 Tính giá trị

- Văn hoá theo nghĩa đen nghĩa là “trở thành đẹp, thành có giá trị”. Tính giá trị giúp phân biệt giá trị với phi giá trị. Nó là thước đo mức độ nhân bản của xã hội và con người.

- Giá trị là một phạm trù có tính lịch sử. Cần có quan điểm lịch sử cụ thể khi đánh giá giá trị. Điều này cho phép ta có được cái nhìn biện chứng và khách quan trong việc đánh giá tính giá trị của sự vật, hiện tượng; tránh được những xu hướng cực đoan - phủ nhận sạch trơn hoặc tán dương hết lời.

- Nhờ có đặc trưng tính giá trị mà văn hoá thực hiện được chức năng quan trọng thứ hai - chức năng điều chỉnh xã hội, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng động, không ngừng tự hoàn thiện và thích ứng với những thay đổi của môi trường, giúp định hướng các chuẩn mực, làm động lực cho sự phát triển của xã hội.

1.2.3 Tính nhân sinh

- Tính nhân sinh cho phép phân biệt Văn hoá như một hiện tượng xã hội (nhân tạo) với các giá trị tự nhiên (thiên tạo).

- Văn hoá là cái tự nhiên được biến đổi bởi con người. Sự tác động của con người vào tự nhiên có thể mang tính vật chất (luyện quặng, đẽo gỗ…) hoặc tinh thần (việc đặt tên cho các cảnh quan thiên nhiên…).

- Do mang tính nhân sinh, Văn hoá trở thành sợi dây nối liền con người với con người, nó thực hiện chức năng giao tiếp và có tác dụng liên kết con người lại với nhau. Nếu ngôn ngữ là hình thức của giao tiếp thì văn hoá chính là nội dung của nó.

1.2.4 Tính lịch sử

- Tính lịch sử tạo cho văn hoá một bề dày, một chiều sâu, cho phép phân biệt văn hoá như sản phẩm của một quá trình tích luỹ qua nhiều thế hệ với văn minh như sản phẩm cuối cùng, chỉ ra trình độ phát triển của từng giai đoạn.

- Tính lịch sử được duy trì bằng truyền thống văn hoá - những giá trị tương đối ổn định, được tích luỹ và tái tạo trong cộng đồng người qua không gian, thời gian, được đúc kết thành những khuôn mẫu xã hội và cố định hoá dưới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nghi lễ…

- Truyền thống văn hoá tồn tại nhờ giáo dục. Chức năng giáo dục là chức năng quan trọng thứ tư của văn hoá. Văn hoá đóng vai trò quan trọng quyết định trong việc hình thành nhân cách (trồng người), đảm bảo được tính kế tục của lịch sử. Nó là một thứ “gien” xã hội di truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai sau.

Sưu tầm