Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Chủ thể và thời gian văn hoá Việt Nam

Vị trí của một nền văn hoá phải được xác định bởi hệ toạ độ ba chiều: thời gian văn hoá, không gian văn hoá và chủ thể văn hoá.

Thời gian văn hoá được xác định từ lúc một nền văn hoá hình thành đến khi tàn lụi. Thời điểm khởi đầu của một nền văn hoá là do thời điểm hình thành các dân tộc (chủ thể văn hoá) quy định.


Về nguồn gốc dân tộc Việt Nam - chủ thể văn hoá, có thể nói rằng, chủ thể của văn hoá Việt Nam ra đời: (a) trong phạm vi của trung tâm hình thành loài người phía đông; (b) trong khu vực hình thành của đại chủng phương Nam.

* Quá trình hình thành các dân tộc Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn:

a) Vào thời đồ đá giữa (10000 năm về trước): dòng người chủng Mongoloid từ dãy Himalaya thiên di về hướng đông nam - vùng Đông Nam Á cổ đại thì dừng lại, kết hợp với cư dân Melanésien bản địa (đại chủng Australoid)- hình thành đại chủng Indonésien ( = cổ Mã Lai, Đông Nam Á tiền sử) với nước da ngăm đen, tóc quăn dợn sóng, tầm vóc thấp…, cư trú rộng khắp địa bàn Đông Nam Á cổ đại.

b) Cuối thời đá mới, đầu thời đại đồ đồng (5000 năm về trứơc): tại khu vực mà nay là nam Trung Hoa và bắc Đông Dương, loại hình Indonésien bản địa tiếp xúc thường xuyên với chủng Mongoloid từ phía bắc - hình thành nên chủng mới - Chủng Nam Á (Austroasiatic). Và dần dà, chủng Nam Á này đã được chia tách thành một loạt dân tộc – Bách Việt, sinh sống khắp khu vực sông Dương Tử cho tới Bắc Trung Bộ ngày nay (Môn-khmer; Việt-Mường; Tày-Thái…).

c) Quá trình chia tách này tiếp tục diễn tiến - hình thành các tộc người cụ thể (cùng với sự chia tách ngôn ngữ), trong đó người Việt (Kinh) chiếm 90% dân số cả nước tách ra từ khối Việt-Mường (cuối thời Bắc thuộc VII-VIII).

Trong khi đó, ở phía Nam dãy Trường Sơn, vẫn là địa bàn cư trú của người Indonésien - tổ tiên của người Chăm, Raglai, Êđê, Chru, Hroi…gọi chung là Nam Đảo (Austronésien).

Như vậy, người Việt và tuyệt đại bộ phận các dân tộc Việt Nam đều xuất phát từ cùng một nguồn gốc chung là nhóm loại hình Indonésien - tạo nên tính thống nhất -tính thống nhất trong sự đa dạng - của con người và văn hoá Việt Nam. Và rộng hơn là toàn vùng Đông Nam Á.

 
Sưu tầm