Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Cấu trúc của hệ thống Văn hoá

Từ cách tiếp cận hệ thống, có thể xem văn hoá như một hệ thống gồm bốn thành tố (tiểu hệ) cơ bản với các vi hệ như sau:


- Mỗi nền văn hoá là tài sản của một cộng đồng người (chủ thể văn hoá) nhất định. Trong quá trình tồn tại và phát triển, chủ thể văn hoá đó đã tích luỹ được một kho tàng kinh nghiệm và tri thức phong phú về vũ trụ và con người – đó là hai vi hệ của tiểu hệ văn hoá nhận thức.

- Tiểu hệ thứ hai liên quan đến những giá trị nội tại của chủ thể văn hoá: đó là văn hoá tổ chức cộng đồng. Nó bao gồm hai vi hệ là văn hoá tổ chức đời sống tập thể (ở tầm vĩ mô như tổ chức nông thôn, quốc gia, đô thị) và văn hoá tổ chức đời sống cá nhân (liên quan đến đời sống riêng mỗi người như tín ngưỡng, phong tục, giao tiếp, nghệ thuật…).

- Cộng đồng chủ thể văn hoá tồn tại trong quan hệ với hai loại môi trường – môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Cho nên, cấu trúc văn hoá còn chứa hai tiểu hệ liên quan đến thái độ của cộng đồng với hai loại môi trường, đó là văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên và văn hoá ứng xử với môi trường xã hội.

Với mỗi loại môi trường, đều có thể có hai cách xử thế phù hợp với hai loại tác động của chúng (tạo nên hai vi hệ): tận dụng môi trường (tác động tích cực) và ứng phó với môi trường (tác động tiêu cực).

Sưu tầm