Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Vị trí, chức năng của Đảng cầm quyền

Trong hệ thống chính trị, Đảng cầm quyền giữ vị trí hạt nhân lãnh đạo. Với vị trí này, đảng cầm quyền đề ra đường lối, chủ trương, chính sách để Nhà nước, các chủ thể xã hội khác cụ thể hóa và thực hiện. Ở các nước tư bản chủ nghĩa: Đảng cầm quyền đại diện cho giai cấp tư sản. Các đảng phái ở đây được tổ chức theo chế độ đa Đảng và thay nhau lên nắm quyền. Tuy được núp dưới chiêu bài dân chủ, cạnh tranh nhưng thực chất, các đảng phái này đều là các đảng đại diện cho giai cấp tư sản và bị các tập đoàn, các công ty lớn kiểm soát. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa: để thành quả cách mạng và xương máu của các dân tộc đứng lên chống tư sản, chống đế quốc không bị xói mòn, sụp đổ, các đảng Cộng sản không thiết lập chế độ đa Đảng mà kêu gọi sự liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội cấu thành Đảng lãnh đạo. Chức năng của Đảng cầm quyền thể hiện ở những khía cạnh sau: Chức năng đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp thống trị: Bất cứ một đảng cầm quyền nào cũng đều thực hiện mục tiêu vì quyền lợi của giai cấp thống trị. 

Chức năng lãnh đạo Nhà nước và xã hội: Thực hiện chức năng căn bản này, đảng cầm quyền xác lập mục tiêu, nội dung của sự phát triển xã hội; thiết lập chế độ chính trị, chế độ kinh tế, xác định hình thức và cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước; đề ra chủ trương, đường lối, quan điểm giải quyết các mặt, các khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Chức năng đối ngoại: Đảng cầm quyền đặt và duy trì quan hệ với các Đảng phái khác, tham gia vào đời sống chính trị quốc tế, tham gia các tổ chức, các phong trào quốc tế