Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị


i) Độc lập dân tộc găn liền với chủ nghĩa xã hội 
Đây là tư tưởng nổi bật và bao trùm nhất không chỉ trong lĩnh vực đường lối chính trị mà còn trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người, trong chỉnh thể tư tưởng – lý luận – phương pháp – phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Dân tộc đó thoát khỏi nô lệ bằng con đường cách mạng do chính dân tộc đó tiến hành. 

+ Dân tộc đó phải có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quyền dân tộc tự quyết. 

+ Độc lập dân tộc phải là một nền độc lập thật sự chứ không phải giả hiệu với các giá trị thật sự như tự do, dân chủ, công bằng, bình đẳng. 

+ Độc lập chính trị gắn liền với sự phồn thịnh mọi mặt” Kinh tế - Văn hoá – Xã hội. 

+ Phải tự giành lấy con đường cách mạng tự lực, tự cường. Gắn liền độc lập dân tộc với CNXH, đó là giải quyết vấn đề độc lập dân tộc trong cách mạng giải phóng dân tộc trên lập trường của giai cấp công nhân. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH còn là sự lựa chọn con đường phát triển của cách mạng VN.

 - Trong thời đại ngày nay, độc lập dân tộc phải thực sự gắn liền với CNXH, trong đó độc lập là tiền đề để đi đến CNXH, còn CNXH bảo đảm chắc chắn nhất, thực chất nhất.

 ii) Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
Người đối lập chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng chủ nghĩa xã hội đối lập với tư tưởng chủ nghĩa cá nhân. Muốn xây dựng thành công CNXH thì phải chiến thắng chủ nghĩa cá nhân. Người đã phân biệt chủ nghĩa cá nhân và cá nhân, chống chủ nghĩa cá nhân không có nghĩa là phủ nhận cá nhân, trái lại những gì thuộc về lợi ích, nhu cầu hợp lý, chính 29 đáng của con người trong tư cách cá nhân của nó, nếu không trái với lợi ích thì đều có khẳ năng phát triển và khuyến khích họ.

 iii) Tư tưởng về đại đoàn kết 
- Hồ Chí Minh coi sức mạnh là ở đoàn kết toàn dân, sự đồng lòng của xã hội. - Đoàn kết trên lập trường của giai cấp công nhân, thực hiện trên mọi phương diện đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. - Đoàn kết phải dựa trên cơ sở có lý, có tình, có nghĩa.

 - Đoàn kết lấy liên minh công – nông – trí thức làm nền tảng, lấy lợi ích tối cao của dân tộc làm điểm quy tụ để đảm bảo hài hoà giữa các lợi ích. 

iv) Tư tưởng về xây dựng thể chế chính trị
 - Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến tính chất của nhà nước. Phê phán cách mạng Pháp và Mỹ là cách mạng không đến nơi, ca ngợi cách mạng tháng 10 Nga: Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, dân chúng được hưởng tự do và bình đẳng thật sự. Từ đó, người lựa chọn kiểu nhà nước thao học thuyết Mác – Lênin nhưng không bệ nguyên xi, Người chủ động thành lập nhà nước CHDC. - Hồ Chí Minh co rằng chế độ dân chủ là phù hợp với nhà nước ta, dân chủ là dân làm chủ, giá trị thực chất của dân chủ là phải có cơm ăn, áo mặc, học hành... Đó là một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

+ Của nhân dân: Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt nam. + Do nhân dân: Do tổng tuyển cử mà nhân dân bầu ra Quốc Hội; Nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước và quyền bãi miễn đại biểu Quốc Hội. 

+ Vì nhân dân: Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Quan tâm đến quyền lợi của nhân dân ngay cả những quyền lợi thiết thân hành ngày. Cán bộ viên chức nhà nước không phải là những vị “ quan cách mạng” mà là “đày tớ” của nhân dân, phục vụ lợi ích chính đáng của dân. 

- Đảng ta là đảng cầm quyền, Nhà nước do ĐCSVN lãnh đạo, mang tính chất dân chủ nhưng dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức do giai cấp công nhân lãnh đạo; tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; quản lý xã hội bằng hiến pháp và Pháp luật; thực hiện sự thống nhất quyền lực nhưng phân công, phân cấp rõ ràng. 

v) Lý luận về đảng cầm quyền 
Phát triển sang tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về đảng chính trị nói chung, đảng của giai cấp công nhân nói riêng, Hồ 30 Chí Minh luôn coi xây dựng Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, là nhân tố quyết định trước hết đến thắng lợi của cách mạng. Hồ Chí Minh khẳng định: “Trước hết phải có Đảng cách mạng, để trong thì vận động tổ chức dân chúng, ngoài thì lien lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. 

Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa thì cũng như người khồn có trí khôn, thuyền không có bàn chỉ nam”. - Phải có Đảng cách mệnh có nghĩa là “Đảng của giai cấp vô sản”, “Đội tiên phong của vô sản giai cấp”, xây dựng trên những nguyên tắc về Đảng kiểu mới của chủ nghĩa Mác – Lênin, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng là kim chỉ nam cho tổ chức là hoạt động của Đảng. - Ở Việt Nam, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là một. Chính vì vậy, Đảng lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc. - Đảng cộng sản Việt Nam là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt nam. 

Về phương pháp cách mạng - Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật mang tính cách mạng thực tiễn sâu sắc. Nó rất đa dạng phong phú, có những phương pháp thuộc từng lĩnh vực, từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng; có những phương pháp chung được vận dụng cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt nam. Có thể hiểu phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh theo hai nghĩa sau: 

+ Theo nghĩa rộng: Đó là sự vận dụng của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh trong thực tiễn. Nói cách khác, đó là những quy luật hoạt động thực tiễn của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

+ Theo nghĩa hẹp, đó là cách thức tiến hành cách mạng với tính cách là hệ thống các nguyên tắc được thể hiện bằng những hình thức, biện pháp, bước đi thích hợp để thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng thành hiện thực. 

Phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh là phương pháp cách mạng tiên tiến khoa học, thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin và phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt nam với một số phương pháp cơ bản sau: 
+ Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, lấy cải tạo, biến đổi hiện thực Việt Nam làm mục tiêu cho hoạt động cách mạng. 
+ Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tập hợp, huy động lực lượng toàn dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. 31 
+ Dĩ bất biến, ứng vạn biến. 
+ Nắm vững thời cơ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thời, thế, lực. 
+ Biết thắng từng bước, biết phát động và biết kết thúc chiến tranh. 
+ Kết hợp các phương pháp đấu tranh cách mạng một cách sáng tạo