Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Tổ chức thực thi quyền lực chính trị

Quyền lực chính trị là sức mạnh của một giai cấp. Tuy nhiên để hiện thực hoá quyền lực đó thành sức mạnh cưỡng chế đối với giai cấp và tầng lớp khác, đòi hỏi giai cấp thống phải tổ chức ra các thiết chế sử dụng sức mạnh đó. Trước hết, giai cấp tổ chức ra đội tiên phong của nó là một Đảng chính trị. Đảng chính trị được kết cấu một cách chặt chẽ thông qua một bản điều lệ Đảng. Đảng chính trị được chuyển hoá thành đảng cầm quyền khi nó ban hành các Cương lĩnh, chỉ thị, nghị quyết để lãnh đạo các mặt của đời sống xã hội. 


Tiếp đến, thông qua những chỉ thỉ, nghị quyết của Đảng cầm quyền, giai cấp thống trị tiếp tục tổ chức ra bộ máy cưỡng chế là Nhà nước. Thông qua Hiến pháp- Nhà nước quy định cơ chế tổ chức và phân chia quyền lực thống trị. Tuỳ vào chế độ chính trị, quyền lực đó sẽ được phân chia thành các nhánh quyền lực khác nhau. Phần cơ chế thực thi quyền lực chính trị sẽ nói rõ điều này. Sau cùng, giai cấp thống trị không thể "đơn thương độc mã" lãnh đạo xã hội, nó cần và phải tập hợp được các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội, lập thành Mặt trận đoàn kết toàn dân tộc. 

Song song với sự tập hợp đó, giai cấp thống trị chia sớt quyền lực chính trị của mình cho những giai tầng xã hội đó. Tuy nhiên, không phải tất cả các giai cấp, tầng lớp khác đều được tham gia vào đời sống chính trị. Những bè phái phản cách mạng và những tầng lớp, giai cấp có quy mô không lớn thì không được tham dự vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các giai cấp tầng lớp này, đến lượt mình cũng thành lập các tổ chức đại diện - hợp thành các tổ chức quần chúng.