Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Quan niệm về Đảng cầm quyền

Đảng chính trị một khi đại diện cho một giai cấp lên nắm quyền lực chính trị thì được gọi là Đảng cầm quyền. Như vậy, đảng cầm quyền là đảng chính trị được hình thành trên cơ sở đội tiên phong của giai cấp giữ địa vị về kinh tế, sử dụng quyền lực nhà nước để lãnh đạo và tổ chức các mặt của đời sống xã hội. Vấn đề đặt ra, khi nào thì một đảng chính trị sẽ trở thành một đảng cầm quyền? Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: 

Thứ nhất, giai cấp lập ra đảng đó phải là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến của lịch sử, phải là giai cấp cấp tiến, cách mạng. 

Thứ hai, giai cấp thống trị hiện thời đã trở lên mục ruỗng, quan hệ sản xuất cũ không còn phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Thứ ba, đảng chính trị đó phải có học thuyết và đường lối đúng đắn, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh chống lại chế độ cũ. 

Thứ tư, cần có thời cơ cách mạng chín muồi. Một cuộc cách mạng xã hội nổ ra và đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền một mặt là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp thống trị, mặt khác duy trì sự lãnh đạo, tổ chức và quản lý xã hội vì lợi ích của toàn xã hội.