Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Quan niệm chung về quyền lực

Quyền: là khả năng thực hiện hành vi thông qua sự thừa nhận của người khác. Lực: là sức mạnh Vậy, quyền lực là sức mạnh để thực hiện hành vi tác động đến người khác thông qua sự thừa nhận của họ. Quyền lực là năng lực buộc người khác phải thực hiện ý chí của mình. Quyền lực là một quan hệ xã hội đặc biệt, xuất hiện khi có sự chỉ huy - phục tùng của một người hay một nhóm người đối với một người hay một nhóm người khác. 

Nếu chỉ có chủ thể quyền lực mà không có đối tượng chịu sự tác động của quyền lực thì quyền lực đó là rỗng không. Vậy những sức mạnh nào được coi là "lực" sử dụng để gây ảnh hưởng tới người khác: Có rất nhiều yếu tố như: Địa vị, uy tín, sức mạnh cơ bắp, sức mạnh kinh tế, sức mạnh tôn giáo .... 

Mối quan hệ giữa uy tín và quyền lực là: Uy tín là sự củng cố và hoàn thiện thêm vị thế của quyền lực của chủ thể. Biểu hiện của quyền lực hết sức đa dạng: Một mặt nó là yếu tố cần thiết cho xã hội, bất cứ xã hội nào cũng cần có quyền lực để duy trì trật tự, ổn định đồng thời thúc đẩy sự phát triển. 

Nhưng mặt khác quyền lực lại tạo ra khả năng phân chia giai cấp, đẳng cấp là cơ sở của ách áp bức, bóc lột, bất công. Quyền lực cũng tồn tại đa dạng trong đời sống xã hội. Bất cử một tổ chức xã hội nào cũng đều tồn tại quyền lực. Ví dụ trong các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp, giáo hội, Trong gia đình, có sự chuyển giao quyền lực từ chế độ mẫu hệ sang chế độ phụ hệ; bản chất của sự chuyển giao này đó là vị trí nắm giữ kinh tế trong gia đình. 

Trong vấn đề về giới cũng tồn tại quyền lực: Quyền lực của phái đẹp, nhiều khi trở thành ma lực. Lịch sử loài người đã chứng kiến bao nhiêu những mỹ nhân, vì sắc đẹp, vì lời nói có thể làm cho "nghiêng nước, nghiêng thành", cũng có khi gây ra những cuộc tranh hùng mãnh liệt, cũng có khi mang về cho quốc gia, xã tắc những lợi ích vô giá.