Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Đội ngũ hoạt động chính trị

Đội ngũ hoạt động chính trị là những người cùng với người đứng đầu thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, của giai cấp, của dân tộc trong thời kỳ nhất định, là những người có ý thức về sứ mệnh chính trị, có tri thức, kinh nghiệm chính trị và nghệ thuật hoạt động chính trị. 

- Có tố chất chính trị, trí tuệ chính trị, trực giác chính trị, ý thức về sứ mệnh chính trị. - Có kinh nghiệm chính trị 
- Có tài tổ chức và nghệ thuật chính trị 
- Có đạo đức văn hóa 
 - Có quan hệ mật thiết với quần chúng và có sức truyền cảm chính trị trong quần chúng. Những cán bộ lãnh đạo của giai cấp công nhân cũng có những đặc trưng của những ngưoiừ hoạt động chính trị nói chung nhưng cũng có những đặc thù riêng. 

+ Là những người có tri thức văn hóa, những người tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH phải là ngừoi đại diện cho văn hóa, khoa học tiên tiến, hiện đại. 
+ Người cán bộ lãnh đạo chính trị của GCCN phải đặt lợi ích của giai cấp, dân tộc, nhân loại lên trên lợi ích cá nhân mình, tiêu biểu cho lẽ phải, công bằng trong đời sống xã hội. 
+ Có bản lĩnh chính trị, trung thành với CNXH, có tài tổ chức thực tiễn 
+ Có kinh nghiệm chính trị, nghệ thuật trong hoạt động chính trị 
+ Phải trung thực với đồng chí, với nhân dân và với chính bản thân mình.