Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Những phẩm chất của thủ lĩnh chính trị

Là thủ lĩnh chính trị thì dù ở bất cứ chế độ xã hội nào và trong bất cứ thời đại nào cũng phải có những phẩm chất nhất định, như: có trí tuệ, có năng lực đạt tới mục tiêu chính trị đề ra, có khả năng cai trị... 

Tuy nhiên, trong mỗi chế độ chính trị, ở mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử, người thủ lĩnh chính trị cũng có những phẩm chất riêng. Phẩm chất của thủ lĩnh chính trị trong xã hội chiếm hữu nô lệ khác với thủ lĩnh chính trị trong chế độ phong kiến và cũng không giống với thủ lĩnh chính trị của giai cấp tư sản. Và thủ lĩnh chính trịất nhiên thủ lĩnh chính trị của giai cấp vô sản khác về chất so với thủ lĩnh chính trịất cả các loại thủ lĩnh trong xã hội dựa trên chế độ áp bức bóc lột. Bởi vậy, khi xem xét về phẩm chất của thủ lĩnh 69 chính trị cần có quan điểm khách quan, toàn diện, dựa vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể và đặc biệt phải có quan điểm giai cấp rõ ràng vì chính trị là đấu tranh cho lợi ích của giai cấp

- Theo đánh giá của các nhà khoa học ở các nước xã hội chủ nghĩa, những phẩm chất cần có của các nhà lãnh đạo là: Có khả năng tác động đối với mọi người xung quanh; Có khả năng hiểu biết mọi người và phản ứng nhanh; Có trí tuệ thực tiễn, tìm ra được các phương án bố trí mọi người dưới quyền; Có khả năng tự phê bình, biết nhìn thấy khuyết điểm của mình; Biết cách xây dựng các mối quan hệ với người xung quanh; Có trình độ tư duy trí tuệ rộng; Có tính sáng tạo; Có tính đòi hỏi với bản thân và người khác; Có khả năng tổ chức: biết đề ra mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, biết tổ chức quá trình thực hiện nhiệm vụ; Có khả năng cổ vũ mọi người làm việc, biết đưa công tác kiểm soát vào nề nếp; Biết độc lập đánh giá tình huống và bảo vệ ý kiến của mình; Có ý chí; Có khả năng làm việc cao. 

- Theo các nhà khoa học phương Tây, những phẩm chất cần có của người lãnh đạo là: có trình độ hiểu biết và khả năng hiểu biết uyên thâm các lĩnh vực; Có trình độ tổ chức: khả năng đề ra mục tiêu cho thập thể; phân công các chức cụ thể cho từng người; biết tổ chức công việc tốt; khả năng động viên mọi người; khả năng kiểm soát, kiểm tra công việc; Có khả năng giao tiếp với mọi người, biết tự mình thấy mình và nhận xét về người khác; Có tính trung thực và công bằng; Có bản lĩnh và quyết đoán; khả năng đặt ra vấn đề, thông qua đó vượt qua khó khăn; khả năng so sánh các sự việc xung quanh; Tính chân thành; Tính chịu đựng; Tính mục tiêu; Có khả năng đồng cảm; Phẩm chất về trí tuệ thể hiện khi ra quyết định, có óc suy xét trên cơ sở koa học; Nắm được nghệ thuật lãnh đạo. Đó là hành vi đúng lúc, đúng chỗ, chính xác, là tác phong, cách nói; biết giấu đi những gì thuộc về các tính; biết giữ mình đúng ở vị trí lãnh đạo; Có lòng tin vào chính bản thân mình; Có khả năng tự kiểm tra bản thân; Có khả năng làm mất đi căng thẳng của chính mình và xung quanh; Có khả năng gìn giữ và bảo vệ uy tín của mình; Có chính kiến riêng và biết bảo vệ chính kiến; Có sự say mê và lòng tin; Có trình độ về văn hóa, nghệ thuật, xã hội; Hình dáng bề ngoài: sự gọn gàng, ngăn nắp, lịch sự; Có lòng tin vào cấp dưới và quần chúng; Là người tốt trong gia đình... Có thể khái quát về phẩm chất của người lãnh đạo – thủ lĩnh chính trị thành 5 nhóm như sau: 

Thứ nhất, về trình độ hiểu biết: người thủ lĩnh chính trị nhất thiết phải là người thông minh, hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực; có tư duy khoa học; nắm vững được quy luật phát triển theo hướng vận động của quá trình chính trị; có khả năng dự đoán được tình hình; làm chủ được khoa họcvaf công nghệ lãnh đạo, quản lý. 70 

Thứ hai, về phẩm chất chính trị: thủ lĩnh chính trị phải là người giác ngộ lợi ích giai cấp; đại diện tiêu biểu cho lợi ích giai cấp; trung thành với mục tiêu lý tưởng đã chọn; dũng cảm đấu tranh bảo vệ lợi ích giai cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những diễn biến phức tạp của lịch sử. 

Thứ ba, về năng lực tổ chức: thủ lĩnh chính trị là ngưới có khả năng về công tác tổ chức, nghĩa là biết đề ra mục tiêu đúng; phân công nhiệm vụ đúng chức năng cho cấp dưới và cho từng người; biết tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; có khả năng động viên, cổ vũ, khích lệ mọi người hoạt động; có khả năng kiểm soát, kiểm tra công việc. 

Thứ tư, về đạo đức, tác phong: thủ lĩnh chính trị phải là người có tính trung thực, công bằng không tham lam, vụ lợi; cởi mở và cương quyết; có lố sống dản dị; có khả năng giao tiếp và có quan hệ tốt với mọi người; biết lắng nghe ý kiến của người khác; có lòng tin vào chính bản thân mình; có khả năng tự kiểm tra bản thân, khả năng giữ gìn và bảo vệ ý kiến của mình; có lòng say mê công việc và lòng tin vào cấp dưới. 

Thứ năm, về khả năng làm việc: có sức khỏe tốt, khả năng làm việc với cường độ cao, có khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, những lúc phong trào lâm vào khó khăn, thủ lĩnh chính trị có thể đưa ra được những quyết đinh sáng suốt; nhạy cảm và năng động; biết cảm nhận cái mới và đấu tranh vì cái mới.