Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học

2.1. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy tâm
- Theo các nhà duy tâm thì tâm lý con người là “ linh hồn”- do các lực lượng siêu nhiên như Thượng Đế, Trời, Phật tạo ra. “Linh hồn” là cái có trước, thế giới vật chất là cái thứ hai, có sau.
- Đại diện tiêu biểu: Platôn(427 – 347 trcn), Becơli (1685-1753), Hium.
Platôn:
    - Tâm hồn trí tuệ nằm ở đầu, chỉ có ở giai cấp chủ nô
    - Tâm hồn dũng cảm nằm ở ngực và chỉ có ở tầng lớp quý tộc
    - Tâm hồn khát vọng nằm ở bụng và chỉ có ở tầng lớp nô lệ


2.2. Quan niệm về tâm lý con người trong hệ tư tưởng triết học duy vật
Các đại diện tiêu biểu:
- Arixtot(348-322trcn)- tâm hồn gắn liền với thể xác và có ba loại:
    + Tâm hồn thực vật: có chung ở cả người và động vật làm chức năng dinh dưỡng  (tâm hồn dinh dưỡng)
    + Tâm hồn động vật: có chung ở cả người và động vật làm chức năng cảm giác, vận động(tâm hồn cảm giác)
    + Tâm hồn trí tuệ: chỉ có ở người (tâm hồn suy nghĩ)
- Anaximen(TkV trcn), Heraclit(TK VII-VI trcn) –tâm hồn cấu tạo từ  vật chất gồm nước, lửa, không khí, đất
- Đêmôcrit(460 -370 trcn)- tâm hồn được cấu tạo từ nguyên tử rất tinh vi
- Xôcrát (469 – 399 trcn) “hãy tự biết mình”àtự nhận thức,ý thức về mình.
- Spinôda(1632- 1667) coi tất cả đều có tư duy
- L. phơbách(1804-1872) – tâm lý không tách rời khỏi não người, nó là sản phẩm của thứ vật chất phát triển tới mức độ cao là bộ não. Tâm lý là hình ảnh của thế giới khách quan.

2.3. Quan niệm về tâm lý con người của thuyết nhị nguyên luận
 - Các  nhà tâm lý học này cho rằng cơ sở tồn tại khách quan được cấu tạo bởi hai thực thể vật chất và tinh thần. Hai thực thể này tồn tại độc lập với nhau và phủ định lẫn nhau.
- Đại diện tiêu biểu: R. Đêcac(1596-1650). “tôi tư duy là tôi tồn tại”. Tư duy- thông hiểu, mong muốn, tinh thần, ý thức. J.Locke (1632-1704). “tâm lý học kinh nghiệm”.

2.4. Tâm lý học trở thành một khoa học độc lập
- Các sự kiện có ảnh hưởng đến sự ra đời của TLH để nó trở thành một khoa học độc lập:
- Thuyết tiến hoá của S. Đacuyn (1809-1894) nhà  duy vật Anh
- Thuyết tâm tâm lý học giác quan của HemHôn (1821-1894) người Đức
- Thuyết tâm tâm lý học của Phecne(1801 -1887) và Vê-Be(1795- 1878) người Đức
- Tâm lý học phát sinh của Gantôn(1822-1911) người Anh
- Các công trình nghiên cứu về Tâm thần học của bác sỹ Saccô (1875- 1893) người Pháp.
- Năm 1897 nhà TLH Đức v. Vuntơ (1832-1920) đã sáng lập ra phòng thí nghiệm TLH đầu tiên cuả thế giới tại TP. Laixic.
- Từ vương quốc chủ nghĩa duy tâm, coi ý thức chủ quan là đối tượng của TLH và con đường nghiên cứu ý thức là các phương pháp nội quan, tự quan sát Vuntơ đã bắt đầu dần chuyển sang nghiên cứu TL ý thức một cách khách quan bằng quan sát, thực nghiệm, đo đạc.