Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Khái niệm thủ lĩnh chính trị

Thủ lĩnh chính trị là một khái niệm cơ bản của chính trị học dùng để chỉ những cá nhân xuất sắc có vai trò quan trọng trong lãnh đạo và dẫn dắt các phong trào chính trị. Đã có rất nhiều các quan niệm khác nhau về thủ lĩnh chính trị. Trước hết là quan niệm về thủ lĩnh theo nghĩa Hán Việt: Thủ là đầu; lĩnh là dẫn dắt. Vậy thủ lĩnh là người đứng đầu, người dẫn dắt, người lãnh đạo một tập thể, một tổ chức nào đó. Quan niệm về thủ lĩnh chính trị, các nhà chính trị học xưa nay cũng đã có nhiều quan niệm không giống nhau(27) .

 i) Thời cổ đại: Ở Hi Lạp- La Mã: Xênôphôn "thủ lĩnh chính trị là người biết chỉ huy, nhận thức được chính trị, giỏi kỹ thuật, giỏi thuyết phục, vì lợi ích chung, lôi kéo, tập hợp được quần chúng. 27 Dưới đây trích dẫn một số quan điểm về thủ lĩnh chính trị 

 Xixerôn cho rằng "đó là nhà thông thái, tập hợp, cai trị được mọi người, thể hiện được đầy đủ ý chí của thần linh. Ở Trung Quốc: Thủ lĩnh chính trị gắn bó chặt chẽ với chế độ quân chủ chuyên chế, với ngôi vương vị. Theo Khổng tử, vua phải nêu gương sáng về đạo đức, biết dùng người tài, chịu khó học tập, kiêm tốn, quan tâm đến đời sống nhân dân. Theo Hàn Phi tử: Vua phải thông thái để ban hành pháp luật một cách đúng đắn, có thuật cai trị, giữ vững vị thế của mình. 

ii) Thời trung cổ: Ôguytxtanh: người chỉ huy phải có tầm cao về trí tuệ, óc quyết đoán, cương nghị; trước hết phải tự biết chỉ huy mình trước khi chỉ huy người khác; khiêm tốn, sống điều độ, biết giới hạn tham vọng. 

iii) Thời cận đại: Các trường phái thần học, duy tâm, gia đình học tuyệt đối hóa hoặc phủ nhận vai trò của thủ lĩnh chính trị. 

iv) Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về thủ lĩnh chính trị: 
Theo Mác và Ăng ghen, lãnh tụ chính trị là những cá nhân kiệt xuất do phòng trào cách mạng của quần chúng nhân dân tạo nên. Trong quan hệ với cá nhân và quần chúng, Mác nhấn mạnh vai trò quyết định to lớn của quần chúng nhân dân đối với phong trào cách mạng; họ là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội; họ là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội; họ là người sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần. 

Tuy nhiên, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác chưa bao giờ xem nhẹ vai trò của cá nhân kiệt xuất đối với phong trào cách mạng. Khẳng định vai trò to lớn đó Lê nin khẳng định"Trong lịch sử chưa hề có giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào". Tiêu chuẩn về phẩm chất của một thủ lĩnh chính trị, cần đạt được những điều sau: 

Thứ nhất, về trình độ nhận thức: có tri thức khoa học uyên bác, nắm bắt được xu thế vận động của dân tộc, quốc tế và thời đại, có sự hiểu biết sâu rộng về công tác quản lý và chuyên môn. 

Thứ hai, về phẩm chất chính trị: có bản lĩnh, trung thành với lợi ích của giai cấp của dân tộc. 

Thứ ba, về năng lực tổ chức: có tầm nhìn chiến lược và sách lược, có năng lực tập hợp quần chúng nhân dân, có khả năng tổ chức, động viên lôi kéo quần chúng, cấp dưới hành động, đặt mục tiêu đúng, có khả năng kiểm tra, giám sát công việc

Thứ tư, về đạo đức tác phong: trung thực, công bằng, không tham lam, có lòng tin vào bản thân và cấp dưới, say mê với công việc. 

Thứ năm về khả năng làm việc: có sức khỏe tốt, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo và dám nghĩ dám làm. 

Tóm lại, thủ lĩnh chính trị là một cá nhân kiệt xuất trong lĩnh vực chính trị, xuất hiện và trưởng thành từ phong trào cách mạng của quần chúng ở những điều kiện lịch sử nhất định, có sự giác ngộ về lợi ích, mục tiêu và lý tưởng của giai cấp, có tri thức, có năng lực tổ chức và tập hợp quần chúng để giải quyết những nhiệm vụ chính trị do lịch sử đặt ra.