Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Khái niệm hệ thống chính trị

Hệ thống chính trị không chỉ là một phạm trù cơ bản của khoa học chính trị, mà trong thực tế nó còn là một thực thể vô cùng quan trọng đối với đời sống chính trị. Bàn đến khái niệm Hệ thống chính trị, có rất nhiều quan niệm: 38 Hệ thống chính trị là tổng thể những tổ chức thực hiện quyền lực chính trị được xã hội chính thức thừa nhận.(Từ điển bách khoa Việt Nam) 

Với khái niệm này, nhấn mạnh đến chức năng của hệ thống chính trị - là việc thực thi quyền lực chính trị, Tuy nhiên, khái niệm không lột tả hết nội hàm khái niệm hệ thống chính trị, đồng thời không chỉ được mục tiêu và bản chất của quá trình hình thành hệ thống chính trị. 

Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền. 

Khái niệm nêu trên đã có hướng liệt kê đúng đắn các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị, tuy nhiên chưa nêu được khía cạnh là thiết chế quyền lực của hệ thống chính trị. 

Từ những khái niệm đó, có thể tựu chung lại: Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các thiết chế quyền lực chính trị, được xã hội thừa nhận bao gồm các tổ chức chính trị như Đảng phái, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội có mối quan hệ mang tính pháp quy với nhau cùng liên kết nhằm thực hiện mục tiêu chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.