Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Kết cấu của văn hoá chính trị

Nói đến kết cấu của văn hoá chính trị là nói đến tập hợp những giá trị, chuẩn mực cấu thành văn hoá chính trị của một nền chính trị nhất định. 

Văn hóa chính trị là một cấu trúc phong phú đa dạng và phúc tạp, là một tổng thể chứa đựng trong nó hàng loạt nội dung, là chất lượng tổng hòa của tri thức, hệ tư tưởng, quan điểm và định hướng chính trị; tình cảm, niềm tin, nhu cầu về chính trị; uy tín của các tổ chức chính trị và các chủ thể hoạt động chính trị; tính khoa học và sáng tạo của hoạt 61 động chính trị; hiệu năng của các thiết chế chính trị, các công nghệ chính trị. 

Sẽ là rất khó nếu có thể liệt kê tất cả các các giá trị, chuẩn mực của văn hoá chính trị. Nhưng trong tất cả các kiểu, các hình thức văn hoá chính trị, có thể xem xét các hệ giá trị cấu thành một nền văn hoá chính trị như sau: Một là, trình độ giác ngộ lý luận chính trị, lập trường, quan điểm của giai cấp: Văn hoá chính trị là văn hoá mang bản chất của một giai cấp. Vì vậy, việc đo lường trình độ giác ngộ lý luận chính trị, sự lựa chọn lập trường, quan điểm và học thuyết chính trị có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với đời sống chính trị của một quốc gia, dân tộc. 

Cố nhiên, nó là một biểu hiện, một khía cạnh của văn hoá chính trị. Sự lựa chọn học thuyết chính trị nào làm nền tảng, lập trường của một giai cấp cho phép xác định sự nhận thức đúng đắn hay sai lầm của giai cấp đối với quy luật phát triển của lịch sử xã hội. Học thuyết đó có cách mạng, chân chính, khoa học, phù hợp với thực tiễn lịch sử hay không sẽ quyết định mục tiêu, phương pháp đấu tranh cũng như sứ mệnh lịch sử của giai cấp đó. 

Trình độ giác ngộ lý luận chính trị cho phép đo lường khả năng nắm bắt và vận dụng học thuyết, quan điểm chính trị vào thực tiễn, biến những "vũ khí lý luận" thành lực lượng thực tiễn. Không chỉ có vậy, nó còn là tiêu chí để đánh giá trình độ giác ngộ lịch sử, giác ngộ sứ mệnh của một giai cấp. Hai là, hệ thống các giá, trị chuẩn mực phù hợp với lợi ích của giai cấp được cụ thể hoá dưới dạng các quy phạm pháp luật, có chức năng điều chỉnh hành vi của toàn xã hội. Hệ thống quy phạm pháp luật đồ sộ đó cũng chính là yếu tố căn bản cấu thành nền văn hóa chính trị của xã hội. 

Tập hợp những quy phạm pháp luật, một mặt bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, mặt khác duy trì sự ổn định của xã hội, giúp xã hội hoạt động trong các quan hệ pháp luật. Khi có những hành vi đi ngược lợi ích của giai cấp, của Nhà nước, của xã hội thì các quy phạm pháp luật sẽ có những quy định và chế tài phù hợp. 

Tuy nhiên, tập hợp các quy phạm đạo đức trong xã hội không được luật hoá, cũng cần được giai cấp thống trị gìn giữ, bảo lưu trong hệ thống văn hoá chính trị của mình. Bởi chính những quy phạm đạo đức cũng là những quy phạm quan trọng điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội và là biểu hiện rõ nét nhất của văn hoá. Ba là, tập hợp những giá trị được quy phạm hoá thành những chuẩn mực có chức năng điều chỉnh các chủ thể tham gia vào đời sống chính trị. Đây là tập hợp những giá trị quan trọng biểu hiện văn hoá chính trị của một giai cấp. 

Việc quy 62 định văn hoá hành chính, văn hoá công sở, văn hoá xét xử, văn hoá tranh luận....v..v là những bước đi cụ thể xác định những hành vi phù hợp với nền chính trị hiện thời, duy trì nền chính trị đó. Trong tập hợp nêu trên, những giá trị được quy phạm hoá thành chuẩn mực điều chỉnh hành vi cá nhân được xem là nhỏ nhất, cụ thể nhất, là đơn vị cơ sở của nền văn hoá chính trị. Ở đó quy định những hành vi nào một chính khách được làm, hành vi nào không, thái độ ứng xử cần phải như thế nào cho phù hợp với tính chất và đặc thù của công việc. Những giá trị này thường được cụ thể hoá thành đạo đức nghề nghiệp trong các công việc, các ngành nghề cụ thể trong hệ thống chính trị. 

Các yếu tố cấu thành văn hoá chính trị trên đây có tác động biện chứng, qua lại lẫn nhau: Hệ tư tưởng và trình độ lý luận chính trị là định hướng, là mục tiêu; nền tảng pháp lý là sự cụ thể hoá mục tiêu và đồng thời là phương pháp, phương tiện thực hiện các mục tiêu chính trị của hệ tư tưởng. Các quy phạm dành cho các tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị là tế bào, là đơn vị cơ sở cho nền tảng pháp lý và hệ tư tưởng