Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Giành, giữ và chuyển giao quyền lực chính trị

Thực tiễn lịch sử nhân loại đã cho thấy những dấu ấn sinh động của công cuộc giành, giữ và chuyển giao quyền lực chính trị. Chúng ta đều biết, việc giành quyền lực chính trị là công cuộc của một giai cấp, một lực lượng xã hội nhằm lật đổ giai cấp, lực lượng khác khỏi vị trí thống trị xã hội vốn có cuả nó. Đó là một quá trình lịch sử tất yếu, một bước phát triển của xã hội loài người. 

Nhìn lại trong lịch sử, việc thay đổi các hình thái kinh tế xã hội xét về mặt bản chất là việc thay thế các phương thức sản xuất với sự lạc hậu của quan hệ sản xuất cũ, không tương ứng với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Bề nổi của sự thay đổi nêu trên là sự thay đổi giai cấp, tầng lớp thống trị xã hội. Xã hội cộng sản nguyên thủy tan rã với việc giành quyền lực chính trị về tay giai cấp chủ nô. Sự tan rã của chế độ nô lệ là kết quả của công cuộc đấu tranh giành quyền lực chính trị 37 của tầng lớp địa chủ mới. Chủ nghĩa tư bản ra đời chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến với các cuộc cách mạng tư sản và dân chủ tư sản. 

Viết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong việc giành chính quyền từ tay giai cấp tư sản. Mác và Ăng ghen khẳng định "giai cấp công nhân, trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, nhất định phải đoàn kết thành giai cấp để thông qua con đường cách mạng mà trở thành giai cấp thống trị và “với tư cách là giai cấp thống trị, nó dùng bạo lực tiêu diệt chế độ sản xuất cũ, đồng thời với việc tiêu diệt chế độ sản xuất ấy nó cũng tiêu diệt luôn cả những điều kiện của sự đối kháng giai cấp, nó tiêu diệt cả giai cấp nói chung và cũng do đấy tiêu diệt cả sự thống trị của chính ngay giai cấp mình”(9) . Việc giai cấp này giành quyền lực chính trị từ tay giai cấp khác là một quá trình phát triển tất yếu của lịch sử, không phải là ý chí chủ quan của một giai cấp- mà phụ thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 

Việc giữ quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thực hiện thông qua việc tổ chức ra đội tiên phong của nó (Đảng cầm quyền) và Bộ máy cưỡng chế (Nhà nước) với những chức năng đặc biệt nhằm trấn áp các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội. Các lực lượng khác có nghĩa vụ phải 9 Sđd, t21, tr 628 tuân theo những khuôn khổ do giai cấp thống trị đặt ra(pháp luật). 

Mọi hành vi chống đối, xâm phạm Nhà nước, Đảng phái, pháp luật đều được xem là hành vi xâm phạm quyền lực chính trị của giai cấp thống trị. Đặc biệt, trong bộ máy cưỡng chế là Nhà nước- một hệ thống đặc biệt có chức năng kiểm soát - xét xử(còn gọi là tư pháp) Hoạt động chuyển giao quyền lực chính trị được thực hiện trong nội bộ giai cấp nắm quyền. Có những hình thức chuyển giao quyền lực chính trị sau đây: 

- Chuyển giao theo hình thức thế tập - cha truyền con nối của chế độ quân chủ - Chuyển giao theo nhiệm kỳ trong các cơ quan Nhà nước theo dưới hình thức bầu, cử, chỉ định... 

- Chuyển giao giữa các Đảng phái theo hình thức vận động, tranh cử và bầu cử. Nhưng dù được chuyển giao dưới hình thức nào, thì bản chất quyền lực vẫn nằm trong tay giai cấp thống trị xã hội.