Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Cơ chế thực thi quyền lực chính trị

Về cơ chế thực thi quyền lực chính trị. Tương ứng với mỗi thiết chế được tổ chức để thực thi quyền lực chính trị, có các cơ chế thực thi quyền lực chính trị không giống nhau. Đối với các Đảng chính trị: Tuỳ thuộc vào chế độ chính trị, các Đảng chính trị có cơ chế thực thi quyền lực khác nhau. Đối với các nước tư bản chủ nghĩa theo chế độ đa nguyên đa đảng, các đảng chính trị thay nhau lên nắm quyền thông qua cơ chế vận động tranh cử và căn cứ vào số lá phiếu của công dân. Tuy núp dưới chiêu bài dân chủ với chế độ đa Đảng, nhưng 36 thực chất các Đảng phái của các nước 

Tư bản chủ nghĩa vẫn là Đảng của giai cấp tư sản và bị chi phối bởi các tập đoàn tư bản lớn, đa và xuyên quốc gia. Đối với các nước Xã hội chủ nghĩa, duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản nắm quyền lực tuyết đối. Sở dĩ như vậy, bởi vì ở các nước này Đảng Cộng sản là lực lượng tiên phong của giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất là giai cấp công nhân , đã dành được chính quyền từ tay giai cấp tư sản và đế quốc bằng xương máu của dân tộc, của đồng bào và của giai cấp. Và là một đảng duy nhất đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và cả dân tộc. 

Đối với Bộ máy cưỡng chế là Nhà nước: Bộ máy nhà nước có cơ chế thực thi quyền lực tương ứng với các Bộ phận cấu thành Nhà nước: Theo chế độ 'tam quyền phân lập", quyền lực chính trị được phân chia thành các quyền: lập pháp thuộc nghị viện, hành pháp thuộc Chính phủ và tư pháp thuộc Cơ quan xét xử. Ở chế độ tam quyền phân lập, các cơ quan hoạt động độc lập - đối trọng - kiềm chế và kiểm soát lẫn nhau. Dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa, quyền lực Nhà nước xuất phát từ nhân dân và là một khối thống nhất, nhưng có sự phân công phân nhiệm giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực thi quyền lực. 

Đối với các Tổ chức đoàn thể quần chúng: Các tổ chức đoàn thể quần chúng là đại diện cho các lực lượng xã hội khác nhau, cũng là những thiết chế thực thi quyền lực chính trị trong phạm vi nhất định theo sự thoả thuận giữa các tổ chức chính trị- xã hội với giai cấp thống trị. 

Các tổ chức này thường có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho lực lượng của mình đại diện và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác. Tóm lại cơ chế thực thi quyền lực chính trị được thiết lập tuỳ thuộc vào các thiết chế thực thi quyền lực đó như thế nào, phụ thuộc vào một chế độ xã hội nhất định.