Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả
Chức năng của hệ thống chính trị Hệ thống chính trị có những chức năng chủ yếu sau: 

- Chức năng duy trì chế độ thống trị của một giai cấp vì lợi ích giai cấp: Bất cứ một hệ thống chính trị nào cũng mang bản chất của giai cấp thống trị lập ra hệ thống đó. Đồng thời, quá trình tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị không nhằm mục đích nào khác là bảo vệ quyền lợi, bảo vệ sự thống trị của giai cấp nắm quyền. Hệ thống chính trị chính là hiện hữu của sự thống trị mà giai cấp nắm quyền đặt ra, và đến lượt mình hệ thống chính trị đó bảo vệ và đẹp lại lợi ích cho chính giai cấp đặt ra nó. 

- Chức năng tổ chức và thực thi quyền lực chính trị: Quyền lực chính trị là công cụ, phương tiện để giai cấp thống trị sử dụng nhằm đạt mục đích thống trị của mình. Muốn sử dụng quyền lực đó, giai cấp thống trị phải lập ra các thiết chế sử dụng đó chính là hệ thống chính trị. Mỗi một bộ phận cấu thành hệ thống có sự phân chia quyền lực khác nhau để cùng thực hiện mục tiêu thống trị của giai cấp nắm quyền. Đảng chính trị sử dụng quyền lực chính trị thông qua các biện pháp định hướng, lãnh đạo. Nghị viện sử dụng quyền lập pháp, Chính phủ sử dụng quyền hành pháp và các cơ quan Toà án, công tố, kiểm sát thì sử dụng quyền tư pháp. 

- Chức năng duy trì ổn định chính trị - điều hành nền sản xuất: Hệ thống chính trị giúp giai cấp thông trị duy trì an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.Thông qua hệ thống các cơ quan an ninh, đồng thời tổ chức và phối hợp với hệ thống quân sự từ trung ương đến địa phương, vấn đề an ninh quốc gia được bảo đảm. Từ chỗ an ninh chính trị được bảo đảm, hệ thống chính trị điều khiển nền sản xuất xã hội thông qua quan hệ sản xuất do giai cấp thống trị thiết lập với cácgiai cấp, tầng lớp khác. 

- Chức năng quản lý xã hội: Đời sống xã hội bao gồm rất nhiều các ngành, lĩnh vực khách nhau, chẳng hạn như: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, nông lâm nghiệp...v..v. Mỗi ngành, lĩnh vực đó đều phải được quản lý để duy trì sự ổn định, trật tự trong vòng kiềm toả do giai cấp thống trị đặt ra. Chức năng quản lý xã hội của hệ thống chính trị được thiết lập trên các mặt của đời sống xã hội thông qua các thiết chế hành pháp