Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Chính trị học đại cương - Tài liệu tham khảo

1. Bộ giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Triết học Mác - Lênnin(Dùng trong các trường Cao đẳng, Đại học). NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2004. 

2. Phạm Tất Dong - Lê Ngọc Hùng. Xã hội học. NXB Thế giới. Hà Nội, 2008 

3. Ts. Trần Thái Dương. Hỏi đáp những tri thức cơ bản môn lý luận Nhà nước và pháp luật. NXB Tư pháp. Hà Nội, 2004. 

4. Bùi Xuân Đính. Nhà nước và pháp luật thời Phong kiến Việt Nam- những suy ngẫm. NXB Tư pháp. Hà Nội, 2005. 

5. TS. Đinh Văn Mậu - TS. Phạm Hồng Thái: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật. NXB Tổng hợp Đồng Nai, Biên Hoà, 2005. 

6. PGS. TS Thái Vĩnh Thắng- PGS. TS Nguyễn Đăng Dung - Nguyễn Chu Dương. Thể chế chính trị các nước châu Âu. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2008. 

7. Trung tâm Nghiên cứu xuất bản sách và tạp chí.- Trương Thìn. Hương ước xưa và quy ước làng văn hoá ngày nay. NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2005 

8. GV. Nguyễn Trọng Luật.Tập bài giảng chính trị học đại cương. Tài liệu lưu hành nội bộ 

9. GS.TS Dương Xuân Ngọc - TS. Lưu Văn An. Tìm hiểu môn chính trị học dưới dạng hỏi và đáp. NXB Lý luận chính trị. Hà Nội, 2007. 

10. Lê Hồng Lôi(Lê Quốc Khánh, Trần Thị Thuý Ngọc dịc). Đạo của Quản lý. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2004. 

11. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các Bộ môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình Triết học Mác - Lênin. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2008. 

12. Bộ giáo dục và đào tạo. Chính trị (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp). NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2002. 

13. Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2009. 

13. PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển. Phân tích triết học những vấn đề cơ bản về chính trị và khoa học chính trị. NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006. 

14. Trung tâm Khoa học và nhân văn quốc gia.Viện nghiên cứu tôn giáo. GS.TS Đỗ Quang Hưng. Bước đầu tìm hiểu về mối quan hệ giữa Nhà nước và giáo hội. NXB Tôn giáo. Hà Nội, 2003. 73 

15. TS. Nguyễn Thế Lực. Tìm hiểu môn Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và địa - chính trị thế giới. NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006. 

16. TS. Nguyễn Hoàng Giáp. Sự phối hợp hoạt động của các Đảng Cộng sản và cánh tả trên thế giới hiện nay. NXB Lý luận chính trị. Hà Nội, 2006