Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Bản chất của tâm lý người

1.1. Tâm lý người là sự phản ánh HTKQ vào não người thông qua chủ thể.
Phản ánh tâm lý là một loại phản ánh đặc biệt:
- Sự tác động vào hệ thần kinh, não bộ- tổ chức cao nhất của vật chất
- Hình ảnh tâm lý mang tính sinh động, sáng tạo
- Hình ảnh tâm lý mang tính chủ thể, mang đậm màu sắc cá nhân


1.2. Tâm lý người mang bản chất xã hội và có tính lịch sử
- Có nguồn gốc thế giới khách quan trong đó nguồn gốc xã hội là cái quyết định
- Sản phẩm của hoạt động và giao tiếp
 - Kết quả của quá trình lĩnh hội, tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội, nền văn hóa xã hội thông qua hoạt động và giao tiếp
- Tâm lý hình thành, phát triển và biến đổi cùng với sự phát triển của lịch sử cá nhân, lịch sử của dân tộc và cộng đồng

Kết luận:
- Cần phải nghiên cứu hoàn cảnh, điều kiện sống của con người
- Cần chú ý nguyên tắc sát đối tượng
- Tổ chức các hoạt động và giao tiếp