Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Đặc điểm của văn hoá chính trị

Đặc trưng nổi bật của văn hoá chính trị đó "Văn hoá chính trị có thể được đo bằng lập trường, quan điểm và lòng trung thành với lý tưởng chính trị, tính trung thực và khiêm nhường; kiên quyết, khéo léo, mưu lược, lòng nhân ái và vị tha; hướng về nhân dân và phục vụ nhân dân một cách có hiệu quả...Tất cả những điều nêu trên làm rõ bản chất của văn hoá chính trị” (26) . - Từ đặc trưng nổi bật nêu trên, có thể khái quát văn hoá chính trị mang những đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất, tính giai cấp: Tính giai cấp của văn hoá chính trị thể hiện ở chỗ, mỗi một giai cấp, tầng lớp sẽ xây dựng cho mình một nền văn hoá chính trị phù hợp. Trong đó, cốt lõi của nền văn hoá đó là hệ tư tưởng chính trị của giai cấp. Từ hệ tư tưởng chính trị, nền tảng pháp lý cũng được xây dựng sao cho phù hợp với lợi ích của giai cấp, của xã hội. Trong lịch sử loài người, ứng với mỗi giai cấp thống trị xã hội sẽ sản sinh một giá trị văn hoá chính trị không giống nhau Văn hoá chính trị phong kiến thể hiện ở tư tưởng vua là tối cao, quyền lực tuyệt đối. Các thiết chế, rường cột của xã hội là đạo Nho với tam cương, ngũ thường, tam tòng tứ đức. 

Văn hóa chính trị tư sản, một sản phẩm của quá trình phát triển lịch sử nhân loại, do bị chi phối bởi hệ tư tưởng tư sản nên 26 Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển. Phân tích triết học những vấn đề cơ bản về chính trị và khoa học chính trị. NXB Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 63 không tránh khỏi mang tính bản chất của văn hóa nô dịch, thực dân đế quốc, thứ văn hóa để củng cố, duy trì sự thống trị của giai cấp tư sản và chế độ sở hữu tư nhân cuối cùng trong lịch sử. Khác về chất đối với văn hóa tư sản là văn hóa vô sản. 

Văn hóa chính trị vô sản, một mặt khẳng định hệ tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản là bộ phận cốt lõi, mặt khác cũng thừa nhận quy luật giao lưu, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm và hoàn thiện không ngừng. Chính V.I.Lênin đã từng lưu ý: “người cộng sản chỉ có thể làm giàu tri thức của mình bằng việc tiếp thu tất cả những giá trị văn hóa của nhân loại”. 

Thứ hai, tính lịch sử: Tính lịch sử của văn hoá chính trị thể hiện sự gắn bó chặt chẽ với một giai cấp và với một thời kỳ lịch sử xác định. Trải qua quá trình phát triển của lịch sử, văn hoá chính trị cũng có những bước thăng trầm, dời đổi. Tuy nhiên, trong từng dấu mốc lịch sử ta có thể chỉ ra những lát cắt của một nền văn hoá chính trị xác định. 

Thứ ba, tính kế thừa: Tính kế thừa của văn hoá chính trị biểu hiện ở chỗ: thứ nhất, các chế độ chính trị ra đời sau sẽ nối tiếp những giá trị văn hoá của các chế độ trước, thứ hai, sự kế thừa không phải và không bao giờ là nguyên thuỷ, mà có sự chọn lọc phù hợp với nền văn hoá chính trị đương đại, phù hợp với chuẩn mực đạo đức của cộng đồng, dân tộc, quốc gia và quốc tế. 

Thứ tư, tính đa dạng: Tính đa dạng của văn hoá chính trị thể hiện ở chính sự đa dạng về giai cấp thống trị, da dạng về các hình thái kinh tế xã hội, đa dạng về chế độ chính trị, hình thức nhà nước và đa dạng cả về các giá trị, chuẩn mực, các quy định.