Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Mời viết bài hội thảo quốc tế: Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững, Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách


THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ
Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) với sự phối hợp của Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội

Ngày 15 và 16 tháng 12 năm  2016, Hà Nội, Việt Nam