Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Sự chuyển biến của Chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX CNTB tự do cạnh tranh đã chuyển nhanh sang giai đoạn đế quốc CN, vì vậy vấn đề thị trường và vấn đề sống còn của CNĐQ. Các nước đế quốc đẩy nhanh công cuộc xâm lược thực dân trên quy mô lớn của thời đại đó là: mâu thuẫn giữa CNĐQ và nước thuộc địa dẫn đến phong trào phản kháng dân tộc phát triển mạnh mẽ. Điều đó làm xuất hiện liên minh chiến đấu giảm ND các nước thuộc địa và liên minh chiến giữa ND lao động chính quốc với ND thuộc địa dẫn đến phong trào giải phóng dân tộc đã trở thành 1 bộ phận của CM vô sản thế giới.