Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Vận chuyển hàng hóa bằng xe bù ệch

Vận chuyển hàng hóa bằng xe bù ệch (brouette) trên đường phố Hà Nội năm 1896.