Vận chuyển hàng hóa bằng xe bù ệch

Vận chuyển hàng hóa bằng xe bù ệch (brouette) trên đường phố Hà Nội năm 1896.


Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->