Tạp chí Việt

Blog học tập

Mô tả
Mô tả

Dụ số 10 của vua Bảo Đại ký ngày 30-3-1938 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên thay vì Nam Ngãi trước đây
Dụ số 10 của vua Bảo Đại ký ngày 30-3-1938 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên thay vì Nam Ngãi trước đây