Dụ số 10 của vua Bảo Đại ký ngày 30-3-1938 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên thay vì Nam Ngãi trước đây
Dụ số 10 của vua Bảo Đại ký ngày 30-3-1938 sáp nhập Hoàng Sa vào tỉnh Thừa Thiên thay vì Nam Ngãi trước đây

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:


hghghghghghghghghgh
-->